Interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego

Pobierz

Innymi słowy, w jaki sposób sens dzieła przekłada się na jego wartość.wartościowania dzieła literackiego.. m.in. J. Sław iński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego.. : Interpretacja utworu literackiego i Analiza utworu literackiego · Zobacz więcej » Śmierć autora.. w perspektywie odbiorcy.. W pierwszej części artykułu autor przedstawia ogólną specyfikę literatury tworzonej przez polskich Tatarów.. Wartościowanie jest swego rodzaju odpowiedzią na wartość, w której wybranej części dzieła literackiego świadczy się uznanie, podziw, etc. Poszukaj w tekście elementu przeważającego nad innymi, tzw. dominaty (np. cecha stylu, składnik kompozycji albo jakiś inny element treści).. 3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu EK (efekt uczenia się) Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu Odniesienie do efektów kierunkowych 1wartościować interpretacje, określać, które są lepsze, a które gorsze, i ustalać hie­ rarchię między nimi.. Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 1987Nazwa przedmiotu Teoria i interpretacja literatury .. Janusz Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków 1976.. WH-FP-I-1-AnalizDzie.. Artykuł jest próbą wypracowania odpowiedniej metody badawczej, pozwalającej na naukowy opis współczesnej amatorskiej poezji polsko-tatarskiej na gruncie literaturoznawstwa..

Definiowanie dzieła literackiego; 3.

znaczenie tekstu literackiego, to z pewnością sam tekst nie mógł już tego znaczenia sformułować.Lista lektur.. Lista nie jest spisem lektur, a znajomość zamieszczonych w niej rozpraw nie jest obowiązkowa.. Ma rozeznanie w aktualnie dyskutowanych problemach z zakresu teorii literatury, interpretacji i aksjologii literatury, ma dobrą znajomość kontekstu historycznego.. Pojęcie twórczości.. 5.Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.Interpretacja tekstu literackiego: 1.. Autor i podmiot mówiący w dziele literackim (problematyka intencji autorskiej).. Analizy ukazują skomplikowanie budowy utworu, funkcje użytych środków .Analiza i interpretacja dzieła literackiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i interpretacja dzieła literackiego Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-ADL-1-L-S14_genB4O9S Wydział Wydział Humanistyczny Kierunek Filologia polska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt.. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. Maciej Tramer rok akademicki 2014/2015 semestr pierwszy (zimowy) forma studiów studia stacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu Końcowa ocena w .Analiza, interpretacja i… wartościowanie?. Nie jest prawdą, że wszystko jest dozwolone - przynajmniej w dziedzinie interpretacji.. 4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej..

Językowe tworzywo dzieła literackiego.

Miejsce teorii literatury w nauce o literaturze; 2.. Problematykę stylów, formuł, metod odbioru, ze specjalnym uwzględnieniem perspektywy szkolnej.. 2.Jak badać dzieło literackie?. Jednakże na początku trzeba .Analiza, rekonstruując elementy dzieła bezpośrednio nam dane, z jednej strony daje wgląd w strukturę dzieła, z drugiej - dostarcza argumentów (i przykładów), które potwierdzają słuszność bądź niesłuszność przyjętej hipotezy interpretacyjnej.. Jest to próba dotarcia do stanu wyjściowego dzieła literackiego, do budulca, który poprzedza decyzje twórcy.Nie wykracza poza utwór.Jest całkowicie związana faktycznością dokonania pisarskiego, dotyczy tego, co zostało wybrane przez twórcę, wymaga dużej wnikliwości, przybiera postać .zem "interpretacja", ale termin ten rozpowszechnił się dopiero po woj­ nie, pod wpływem Staigera i anglosaskich neokrytyków.. Bibliografia na temat literatur mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie dość obszerna, co wiąże 14 się zarówno z badaniami problemu etniczności w literaturze, jak i z poszukiwaniami podjętymi w ramach "no-wego regionalizmu".J.. C2 Zapoznanie z zagadnieniami odbioru dzieła literackiego.. Główne elementy budowy dzieła literackiego: styl i kompozycja; 4.. C3 Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji różnych gatunkowo tekstów literackich..

PotrafiWarsztat interpretacji dzieła literackiego.

Zagadnienie metody - ujęcie podstawowe.. Postaw hipotezę dotyczącą funkcji dominaty tzn. odpowiedz na pytanie, jaką rolę może ona pełnić w utworze.Analiza dzieła literackiego to rozłożenie niestandardowej całości na standardowe elementy.. Rozprawa Janusza Sławińskiego z r. 1974 wprowadziła już w tytule wyraźne roz­ różnienie: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego.Plik Sławiński J. Analiza interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego.pdf na koncie użytkownika chce_sie_wyspac • folder Poetyka • Data dodania: 22 cze 2010Poniżej prezentujemy listę książek i artykułów dotyczących analizy i interpretacji tekstu literackiego (zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym).. Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu poetyki, teorii literatury, interpretacji i aksjologii literatury.. Uważnie i kilkakrotnie przeczytaj tekst.. Kraków 1976.. Nowy!. Ta specyfika polega na tym, iż grupa twórców polsko-tatarskich okazuje się niewielka (wszystkich .Zostaną przedstawione różne modele definiowania dzieła oraz sposoby jego praktycznej analizy.. 3.1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA (I poziom), SZTUKA PISANIA (I poziom) Sylabus modułu: WSTĘP DO INTERPRETACJI TEKSTU LITERACKIEGO 1. licencjatawartościowania..

Podstawy analizy dzieła literackiego.

Sławiński: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego Analiza, interpretacja i wartościowanie: nieokreślona rola w wiedzy o literaturze, analiza - najbardziej lokowana w kontekście historii literatury, interpretacja - pomiędzy historią literatury a "sztuką interpretacji", wartościowanie - usuwane poza historię literatury.Analiza dzieła literackiego WH-FP-I-1-AnalizDzie.. Interpretacja dzieła literackiego (podejście obiektywistyczne i konstruktywistyczne).. Zajęcia w ramach przedmiotu obejmują: 1.. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996. omówienie .. I jak powiada: "znaczenie się rozumie, wymowę osądza .. "Rozpatrywanie tekstów literackich w kontekście .. wiem wartościowanie to źródło rozbieżności opinii) w znaczeniu czy uchwytywaniu znaczenia, nieco wartościowania jest w interpretacji (nie-Analiza utworu literackiego to inaczej jego rozbiór.. Pojęcie dzieła literackiego.. Wartościowanie dzieła literackiego - etap analizy literackiej następujący po interpretacji; obejmuje nie tylko utwór traktowany jako całość, ogranicza się głównie do jego wybranych przekrojów, części.. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, s. 24-25.. Treści merytoryczne: Przedmiotem zajęć jest systematyczna analiza wybranych utworów zróżnicowanych gatunkowo (liryka, proza narracyjna, małe gatunki epickie).. streszcza się przewodnia myśl odczytów Umberto Eco, wygłoszonych w ramach Wykładów Tannera w .. Co to znaczy: Procedura badawcza, której celem jest tłumaczenie (wskazanie) sensu albo także swoistości danego dzieła.. Problematykę funkcjonowania tekstu literackiego (publicystycznego, filozoficznego itd.). W punkcie trzecim chodziło o to, jak wartość dzieła literackiego zależy od wyinterpretowanego zeń sensu.. Sławiński Janusz, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, [w:] idem, Próby .Sławiński J. - Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego • Teorie literatury • pliki użytkownika princess_ przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • skanuj0006.jpg, skanuj0010.jpgU.. Ma ona na celu pomoc Olimpijczykowi w pisaniu dojrzałej analizy i interpretacji tekstu literackiego, czyli: w zdobyciu umiejętności .Artykuł jest próbą wypracowania odpowiedniej metody badawczej, pozwalającej na naukowy opis współczesnej amatorskiej poezji polsko-tatarskiej na gruncie literaturoznawstwa.. 3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego - zakres problematyki.. Można rzec, Iż to jest typ uważnej lektury (R. Ingarden mówi o postawie badawczej w poznawaniu dzieła), gdzie dzieło - element przeżycia i oddziaływania i nośnik informacji .13Zob.. Interpretacji dzieła literackiego towarzyszy zazwyczaj wartościowanie.INTERPRETACJA DZIEŁA LITERACKIEGO.. Hirsch E.D., Interpretacja obiektywna, Pamiętnik Literacki, 1977 z. Cambridge w roku 1990.1.Analiza dzieła literackiego - podstawowe ujęcie teoretyczne.. Tekst dzieła literackiego.. Podręczniki, słowniki, encyklopedie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt