Wskaźnik struktury zapasów interpretacja

Pobierz

INTERPRETACJA :Wskaźnik obrotu zapasami oznacza, że zapasy w magazynie w roku 2012 wymieniano 7,15 razy, a w roku 2013 8,8 razy.. "WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W RAZACH.. WSPF = IK+NK/ZB, gdzie IK to inwestycje krótkoterminowe, a NK należności krótkoterminowe.. Wiktor Gabrusewicz.. Wskaźniki struktury można wyrazić w ułamku lub po przemnożeniu przez 100 w procentach.Wskaźnik rotacji zapasów w dniach informuje przez ile dni w przybliżeniu gotówka jest zamrożona w zapasach.. Wskaźnik cyklu zapasów informuje, po ilu dniach spółka wymienia swoje dotychczasowe zapasy magazynowe na nowe.. Podstawowe znaczenie mają tutaj wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze.. Do przykładu przyjęto, że zostaną zastosowane wzory, obejmujące przeciętny stan zapasów, należności (handlowych) i zobowiązań (handlowych).Im niższy jest jego poziom tym lepiej, ponieważ jest szybsza rotacja zapasami.. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym lepiej , ponieważ jest wyższa efektywność gospodarowania zapasami.. Celem tego zagadnienia jest taka organizacja dostaw, która zapewnia ciągłość realizacji zamówień, ale nie prowadzi do nadmiernego zalegania produktów na magazynie, co z kolei prowadzi do minimalizacji kosztów ponoszonych przez firmę.Wskaźniki struktury (frakcje) przedstawiają udział poszczególnych części zbiorowości w całej zbiorowości..

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: 1.

Wówczas w miejsce całkowitego majątku podstawia się do wzoru odpowiednio majątek trwały bądź obrotowy danego okresu oraz poprzedniego.Wskaźnik szybkiej płynności finansowej.. Informuje o tym, ile przeciętnie dni zapasy zalegają w magazynie (ile dni trwa ich odnowienie).. Wartości wskaźnika rotacji zapasów w dniach zależą od stosowanej technologii produkcji (wyznaczającej długość cyklu produkcyjnego) oraz polityki zarządzania .Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić ok.1(100 %) .. Dlatego też zaleca się, aby w przyszłych okresach monitorować, czy posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby są efektywnie wykorzystywane.. Wskaźnik rotacji zapasów jest ilorazem kosztu wytworzenia towarów i średniego poziomu zapasów; Informuje o tym, ile razy w ciągu roku zapasy został przekształcone w towary (im wyższy, tym lepiej) Więcej o wskaźniku rotacji zapasów… Wskaźnik cyklu zapasówWskaźnik rotacji zapasów w dniach Stanowi on iloraz liczby 360 dni i wskaźnika rotacji zapasów.. Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika powinien wynosić 0,5, co wynika ze struktury kapitału 33:67, wg której kredyt długoterminowy powinien być dwukrotnie mniejszy od kapitałów własnych..

Odmianą wskaźnika rotacji zapasów jest wskaźnik cyklu zapasów, wyrażony w dniach.

W identyczny sposób oblicza się dynamikę aktywów trwałych i obrotowych.. Oczywiście idealną byłaby tak sytuacja gdyby wartość wskaźnika wynosiła 0, co oznaczałoby, że zarówno surowce i materiały do produkcji są natychmiast zużywane, podobnie jak natychmiastowa jest sprzedaż przez spółkę .przykłady z publikacji i ich interpretacja Wskaźnik struktury jest to stosunek części zbiorowości do całej zbiorowości (nazywany udziałem względnym - procentowym) lub części do części nazywany stosunkiem względnym (procentowym).. Wskaźnik obrotu magazynowego.. Budowa, tj. struktura majątku ( aktywów) stanowi zasadniczą podstawę, mającą wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego pozycji finansowej.Wskaźnik rotacji zapasów na poziomie niższym niż 7 oznacza, że przedsiębiorstwo ma problemy ze sprzedażą własnej produkcji lub towarów zakupionych w celu odsprzedaży i ponosi wysokie koszty ich magazynowania i starzenia się, natomiast na poziomie wyższym niż 10 oznacza, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić popytu na swoje towary, co może mieć wpływ na problemy z realizacją zamówień.złota reguła finansowania - opisana jest przez tzw. wskaźnik struktury kapitału; określa poziom zadłużenia przedsiębiorstwa; w myśl tej zasady przedsiębiorstwo nie powinno się zadłużać w stopniu większym aniżeli 50%; oznacza to, że udział kapitału własnego w pasywach ogółem jednostki powinien być na poziomie min..

Niski poziom wskaźnika może świadczyć o magazynowaniu zapasów trudno-zbywalnych.

Liczba stron: 14Wskaźnik ten określa zyskowność sprzedaży danego towaru lub grupy towarów.. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach = przeciętny stan zapasów x 365 przychody ze sprzedażyWskaźniki obrotowości Wskaźniki te mogą mierzyć ilość obrotów dokonywanych średnim stanem danego rodzaju aktywów (zapasów, należności, środków pieniężnych) w danym okresie (najczęściej w roku), mogą też być wyrażane w dniach obrotu, Ponieważ aktywa obrotowe charakteryzują się dużą zmiennością, obliczając wartość wskaźników obrotowości, ważne jest, aby przyjmować do obliczeń średnie stany - np. przeciętną dla całego roku wartość zapasów, a nie .Interpretacja wskaźnika: i>1(100%) - wzrost wartości badanego zjawiska w badanym okresie w porównaniu do okresu bazowego, podstawowego; i=1(100%) - badane zjawisko pozostało bez zmian w porównaniu do okresu bazowego, podstawowego; i<1(100%) - spadek wartości badanego zjawiska w badanym okresie w porównaniu do okresu bazowego, podstawowegoAnaliza struktury aktywów (majątku) "Same zasoby przedsiębiorstwu sukcesu nie zapewniają, lecz tylko umożliwiają odniesienie sukcesu."..

Innymi słowy, wskaźnik informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia stan zapasów.

Ws i = n i / N Ws i - wskaźnik struktury n i - liczność klasy przedziału klasowego i = 1,2…n - kolejny numer klas przedziałów klasowych N - liczność całej zbiorowościTyp szkoły Liczba uczniów Wskaźnik struktury ( W s) Technikum 88 - to jest n 1 19,13% Szkoła branżowa 324 - to jest n 2 70,43% Szkoła policealna 48 - to jest n 3 10,43% Ogółem 460 - to jest N 99,99% Interpretacja; Uczniowie technikum stanowią około 19% uczniów zespołu szkół, uczniowieW celu uwzględnienia w interpretacji charakteru wskaźnika można dodać, że: "Istotne jest, że dalsze wzrosty poziomu wskaźnika płynności bieżącej mogą sygnalizować możliwość wystąpienia zjawiska nadpłynności finansowej.. Interpretacja wskaźników, stanowiąca niezbędny element analizy .Wartość wskaźnika powyżej 100% oznacza wzrost zasobów majątku, w przeciwnym razie oznacza jego zmniejszenie.. Niższy poziom wskaźnika świadczy o zbyt dużym zaangażowaniu środków jednostki w zapasy twardo zbywalne .Wskaźnik powinien przyjmować wartości powyżej 1 (wówczas finansowanie własne jest wyższe od finansowania obcego, czyli zadłużenia).. Wzrost wskaźnika o 23,08% w stosunku rok do roku jest zjawiskiem pozytywnym, może świadczyć o większym zainteresowaniu odbiorców wyrobami spółki.Wskaźnik cyklu zapasów w dniach.. poziom tego wskaźnika informuje jak długo przeciętnie zapasy oczekują na sprzedaż (co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży), wysoki wskaźnik - wolny obrót zapasów, niski wskaźnik - szybki obrót zapasów - przedsiębiorstwo działa sprawniej; w przypadku zapasów wyrobów gotowych świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o .Wskaźnik rotacji zapasów.. Im wyższa wskaźnik rotacji zapasów, tym niższy wskaźnik cyklu zapasów.Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i ich interpretacja, podstawowy wskaźnik struktury majątku, obrotowości zapasów, obrotowości należności od odbiorców, analiza pasywów.. Informuje nas ile razy w ciągu roku nastąpił obrót zapasami.. *100% aktywa ogółem majątek trwaly = majątku w aktywach ogółem Niski poziom wskaźnika struktury kapitału (poniżej 1) interpretujemy jako znaczne zadłużenie przedsiębiorstwa i niską zdolność kredytową (wartości wysokie - odpowiednio jako niskie zadłużenie i wysoką zdolność kredytową oraz pojemność zadłużeniową).Niski wskaźnik (przy wysokim wskaźniku płynności bieżącej) oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów.. OM = ΣSi / d OM - obrót .Przed ustaleniem długości cyklu operacyjnego i cyklu konwersji gotówki, należy obliczyć wartość poszczególnych wskaźników, które ich elementami składowymi.. 50% (lub kapitał własny powinien finansować min.. 50% aktywów jednostki).Wskaźnik rotacji zapasów (Inventory Turnover) .. Jest on odwrotnością wskaźnika rotacji zapasów (średni poziom należności / koszty wytworzenia) pomnożoną przez 365.. Wskaźnik ten służy do wyznaczania obrotu magazynowego i jest szczególnie użyteczny przy planowaniu wielkości zapasów towaru, ponieważ określa on dzienną wielkość sprzedaży danego towaru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt