Przyczyny zanieczyszczenia powietrza prezentacja

Pobierz

Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, pożary lasów, wyładowania .5. ograniczanie spędzania czasu na powietrzu w czasie okresów największego zanieczyszczenia, szczególnie osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub chorobami układu oddechowegoZanieczyszczenie powietrza w niekorzystny sposóboddziałuje takżena inne komponenty środowiska,w tym wody, gleby i roślinność,m.in.. Efekt cieplarniany ( ciąg dalszy)‏ 6.. • Przemysł i energetyka Szkodliwe związki chemiczne i pyły, które powstają w wyniku spalania, dostają się do powietrza przez kominy fabryk.. Przyczyn było wiele, ale do najważniejszych z pewnością należy zaliczyć szybką industrializację, lawinowo wzrastające natężenie ruchu samochodowego i wysoki poziom urbanizacji.. * * * Przyczyny zanieczyszczeń powietrza WALKA O CZYSTE POWIETRZE Wydzielanie torowisk z ruchu kołowego Łączna długość torowisk 199 650 m Długość wydzielonych torowisk 181 720 m (91,1 %) 5 5 5 było 12 000 samochodów ciężarowych na dobę jest Przekierowywanie ruchu tranzytowego poza centrum Miasta Transport prywatny Park & Ride we .zanieczyszczeń w powietrzu.. Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych (pyły), które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w stężeniu wyższym niż naturalne..

Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza.

grafonotka grafonotka filmik pani Izy quizuzupełniona do uzupełnienia.. Przyczyny powstawaniaRodzaje zanieczyszczeń.. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania.. układu .. Pokaz filmuzanieczyszczenia powietrza oraz jego przyczyn, a także grożących nam kon- .. prelekcji i warsztatów, prezentacja wystawy tematycznej w ponad 20 centrach handlowych.. Kwaśne deszcze (ciąg dalszy + efekt)‏ 8.z powodu zanieczyszczeń, to przede wszystkim alergie i choroby układu oddechowego.. Ukazało się ponad 100 .. • Zna główne przyczyny powstawania smogu.•Powietrze jest mieszaniną gazów • Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy • Powyżej wys.. Dziura ozonowa (informacje ogólne + wykres) 3.. • Środki transportu Spaliny wydobywające się z rur wydechowych samochodów oraz pyły leżące na ulicach wzbijane są w powietrze.Źródła zanieczyszczeń powietrza.. za rozwój chorób obturacyjnych (astmy i .. Przyczyniają się do: - powstawania schorzeń .. Przyczyny degradacji gleb zanieczyszczenia zasklepienie erozja spadek zawartości materii organicznej zasolenie zagęszczenie gleby osuwiska wylesienie zmiany klimatyczne rolnictwo spadek różnorodności biologicznej pustynnienie zakwaszenie Źródła zanieczyszczenia gleb Przemysł i Energetyka Największe ilości zanieczyszczeń przedostają się do gleb i gruntów wraz .Jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza?.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

zwiększoną częstość zakażeń układu oddechowego, które są powodem znacznego odsetka zgonów u dzieci w krajach słabo rozwiniętych.Przyczyny zanieczyszczenia powietrza.. ich przyczynĄ jest transport oraz gospodarstwa domowe.W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo długo - setki lat.. Istnieje wiele przyczyn i źródeł pojawiania się zanieczyszczeń powietrza.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu , ozonu i freonów ) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Prawdopodobnie zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne są .. Jak zatem widać, nie na wszystkie mamy wpływ.Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy człowieka .. by Iza KleinszmidtPrzyrodniczeEcho.. wiedza w pigułce.Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.. omówienie definicji, przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia i środowiska, w tym przedstawienie jakości powietrza w danym regionie na podstawie dostępnych wiarygodnych urządzeń służących do pomiaru zanieczyszczeń (informacja o aplikacji GIOŚ)..

Zanieczyszczenia powietrza w domach powodują .

Swojski zapach wsi wcale nie jest taki zdrowy, jak mogłoby się wydawać.Prezentacja składa się z trzech części: Blok dot.. Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej.Przyczyny i skutki zanieczyszzeń powietrza.. Prezentacja - Środowisko ZIEMIA Przyczyny Zanieczyszczenia powietrza Co to jest powietrze----Powietrze składa się przede wszystkim z azotu (78% objętości powietrza), tlenu (20,9%) oraz argonu (0,9%).KONSPEKT LEKCJI CHEMII (2h) W KLASIE IE -lekcja przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2011r.. Przyczyną są emisje trujących substancji, które generuje rolnictwo.. Gwałtowny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza nastąpił w drugiej połowie XX w.. Cel zajęć: Poznasz źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza oraz dowiesz się jak im zaradzić.. Dziura ozonowa (ciąg dalszy + wykres)‏ 4.. Szkodliwe substancje zawarte w powietrzu obniżają odporność dzieci i przyczyniają się do napadów świszczącego oddechu, zakażeń dolnych i górnych dróg oddechowych oraz astmy.Zanieczyszczenie powietrza to gazy oraz aerozole (czyli cząstki stałe i ciekłe unoszące się w powietrzu), które zmieniają naturalny skład powietrza atmosferycznego..

d) Jakość powietrza w mieście i na wsi.

poprzez: kwaśneopady i mgły: powstająw wyniku reakcji tlenku siarki(IV) i tlenkówazotu z parą wodnązawartąw powietrzu, występująnp.. Treści: 1. źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza 2. skutki zanieczyszczenia powietrza a. efekt cieplarniany b. kwaśne deszcze c. dziura ozonowa d. smog 3. ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami Cele operacyjne Uczeń potrafi: 1. wymienia podstawowe źródła .Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na występowanie zaostrzeń chorób obturacyjnych takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a prawdopodobnie przyczynia się także do powstawania obu tych chorób.. Narażenie na zanieczyszczenia powietrza zwiększa prawdopodobieństwo infekcji dróg oddechowychIzolacja Europy ujawniła zaskakujące źródło zanieczyszczenia powietrza w miastach.. Kwaśne deszcze (wykres)‏ 7. edukacji ekologicznej.. POChP) u części chorych.. - ograniczenie emisji szkodliwych substancji; - wprowadzenie technologii, w których powstaje mało odpadów; - poprawa jakości paliw samochodowych; - stosowanie alternatywnych źródeł energii; - instalacja urządzeń oczyszczających powietrze, oczyszczanie ścieków, bezpieczne składowanie odpadów;Temat: Zanieczyszczenie powietrza.. Przyczyny zwiększonego poziomu zanieczyszczeń w atmosferze mogą być różne: emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych, emisja przemysłowa, emisja z transportu, pylenie ze zwałowisk, pól i dróg.Czynnikami zanieczyszczającymi powietrze, pochodzącymi zwłaszcza ze spalin samochodowych są węglowodory, tlenki azotu i ozon, które wchodzą w reakcje ze światłem słonecznym,"Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku" Taką definicję podano w Ustawie z dnia 31.01.1980r "O ochronie i kształtowaniu środowiska" (Dz.U.Nr 3, poz. 6).przyczyny zanieczyszczeŃ powietrza + = niska emisja niska emisja -zanieczyszczenia powietrza, wydobywajĄce siĘ ze ŹrÓdeŁ na niskiej wysokoŚci (do 40 m).. Część z nich można zaliczyć do naturalnych, część związana jest z działalnością człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt