Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Pobierz

Karta charakterystyki sds (ang. SDS Safety Data Sheet) jest podstawowym dokumentem, który dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie na potrzeby kontroli chemikaliów na stanowisku pracy.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1272/2008/WE oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Data sporządzenia: 18.03.2016 Data aktualizacji:22.06.2017 Ilość stron: 1/5 Wersja: 2.0 ESSENTIAL GLASS CLEANER SEKCJA 1.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Karta charakterystyki przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ / MIESZANINY Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830.. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) Sekcja 1.. Musi posiadać niezbędne informacje o ryzyku stosowania substancji oraz posiadać odpowiednie oznakowanie, zgodnie z wymogami prawa.zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 2) Na podstawie art. 5 ust.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJAKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego Data utworzenia / data aktualizacji: 2006-10-05/2008-09-09 1..

Dobrze przygotowana karta charakterystyki jest ściśle określona w normach REACH i CLP.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywać wKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z rozporzą dzeniem (WE) 1907/2006 Aktualizacja : 29.05.2015 Wersja: 2.0 PLEX 9021-O Strona1 z10 SDB Version: 00 System: R11/011PL 10.04.2018 14:30 VA-Nrgłówna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.. Data utworzenia/Data aktualizacji 2020.03.04 Strona 3/6 ISP 60 Płyn do dezynfekcji 2.. Data sporządzenia:16.07.2018 Ilość stron: 1/6 wersja:1.0.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ (podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH) Sekcja 1.. Identyfikator produktu.. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel.. Identyfikator produktu.. Identyfikator produktuNazwa karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:: MODULAST* ACE Niebezpieczne produkty spalania:Podczas pożaru, zapłonu lub rozkładu substancji są wydzielane środki drażniące lub toksyczne..

Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.

Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją.Nazwa karty charakterystyki substancji niebezpiecznej:: Kalama* Laevo-Citronellol Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej wedlug Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-10 Wersja poprzednia z dnia: 2020-10-09 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Często pojawiają się wątpliwości czy karty charakterystyki dla środków czystości (np. domestosa) również należy mieć.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS, SDS - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.. Zobacz z czego powinna składać się aktualna karta charakterystyki i czy musisz poprosić dostawców o uaktualnienie posiadanych kart i dostarczenie nowych zgodnych z nowym wzorem..

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.

(WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws.. Bardziej szczegółowoKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku ws.. Nazwa handlowa: EVOTEC 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1.. Dodatkowe informacje zamieszczono w rozdziale 10 (10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu).. Wszystkie karty muszą być dostarczone w języku urzędowym kraju, do którego substancja została dopuszczona do użytku.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu ACTICHLOR PLUS Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania..

Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej .

Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Winian sodowo-potasowy, Winian sodowo-potasowy 4hydratZatem użytkownicy niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin muszą posiadać karty charakterystyki według nowego wzoru.. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.), która uwzględnia poszczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane.Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn.. Bardziej szczegółowoKarty charakterystyki substancji niebezpiecznych Proponujemy całościowe przejęcie prowadzenia kart charakterystyki msds wraz z ich ciągłą aktualizacją ponieważ to zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i pozwala skupić się na prowadzeniu właściwej działalności.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ wg rozp.. Odpowiedź brzmi: tak.. Identyfikacja preparatu: Rozpuszczalnik uniwersalnyKarta charakterystyki ma określoną w rozporządzeniu REACH treść, a także powinna być aktualizowana, jeśli zmieni się skład substancji niebezpiecznej, zmieni się prawo dotyczące "chemii", lub zmieni się wiedza naukowa dotycząca danej substancji, która będzie miała wpływ na ocenę bezpieczeństwa tej substancji.KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - DEFINICJA.. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia .. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Siarka sublimowana (Sulfur sublimatum) Nr katalogowy: FPIII-779670734;Wydajemy karty charakterystyki substancji zgodne z przepisami.. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt