Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu do pcpr

Pobierz

Funkcjonowanie ucznia w sferze edukacyjnej.. (ocena wiadomości i umiejętności ucznia, stosunek do nauki, trudności szkolne, oceny, przejawiane zdolności, zainteresowania)Opinię opracowano na prośbę matki dziecka.. od trzech lat uczęszcza do Miejskiego Przedszkola .w.Obecnie jest w grupie dzieci 4-5 letnich .Zauważono kłopoty dziecka z funkcjonowaniem w grupie polegające na podporządkowaniu się do obowiązujących zasad i norm , trudnościami z koncentracją , niskim poziomem rozwoju emocjonalnego, brakiem kontroli nad emocjami.. Do pobrania w załącznikuOpinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcę.. Stosunek do nauczycieli (proszę podkreślić odpowiednie) prawidłowy, nie zawsze wykonuje polecenia, przejawia zachowania lekceważące, przejawia zachowania opozycyjne lub buntownicze, inne (jakie?). ………………………………………………………………….. ………………… jest uczennicą pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, pogodna, miła.opinia o uczniu • pliki użytkownika elka745 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wzor opinii do ppp.doc, Przykladowa Opinia 11.docINFORMACJA O UCZNIU NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DOTYCZĄCA TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I EMOCJONALNYCH .. Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Na zajęciach lekcyjnych jest cicha i mało aktywna.Przykładowa opinia o dziecku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Umiejętności społeczne socjoterapia scenariusze zajęć zabaw dla dzieci/młodzieży z ASD oraz z niepełnosprawnością intelektualnąOpinia a orzeczenie - różnice..

Nazwisko wychowawcy ..... I.

Pilny/a, pracowity/a, systematyczny/a, wytrwały/a, samodzielny/a.. OPINIA O UCZNIU.. Chodzi oczywiście o te osoby, które na co dzień pracują z danym dzieckiem, a więc najlepiej je znają, na bieżąco orientują się w jego sytuacji edukacyjnej .Opinia.. XYZ, ur. 11.06.2006 w KKK, zamieszkała XYZ, gmina XYZ, jest uczennicą 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w XYZ.. Data urodzenia i PESEL: ….. 3.Jeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. Uczniowie lubią jej słuchać.Wzór opinii o uczniu w celu przedłożenia w Porani psychologiczno-pedagogicznej.. YYY jest uczennicą koleżeńską, uprzejmą i zaradną.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w .OPINIA O UCZNIU Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. Nie popada w konflikty z rówieśnikami.. Uczęszczał/a do szkoły systematycznie.. Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………….. Stosunek do nauki i obowiązku szkolnego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 11, poz. 114).. Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych..

Opinia wychowawcy klasy III o uczennicy.

Dane ucznia Imiç i nazwisko: Data urodzenia: .. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Inne wzory opinii o uczniach:Opinia wychowawcy o uczennicy: ….. uczennicy klasy.. w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. 5 Czysta Mapa Do Ls 2011 Film Z Prawdziwej Wizyty Kobiety U Ginekologa Gra Pinp Pong Do Pobrana Za Darmo Bez Androida Longman Repetytorium Maturalne 2012 Odpowiedzi Do Mortal Kombat 5 Pelna Wersja Pc Pakowanie Miesa W Niemczech Od Marca 2014 Pobierz Gre Pou Bez Androida Za Darmo Na Telefon N .. (informacja nauczyciela wychowawcy o uczniu) Podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1591) I.. Informacje o uczniu Wyniki w nauce: CJ bardzo dobre osiqgniçcia/postçpy.. trudnošci.. mocne strony ucznia.. dobre C] slabe C) poniŽej przeciçtnej1.. Anna Ciepał.Informacja o rodzicu biologicznym, (plik doc., rozmiar 38KB) Opinia o dziecku, (plik doc., rozmiar 46 KB) Opinia o uczniu, (plik doc. rozmiar 47 KB)Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).Opinia wychowawcy o dziecku - oddział przedszkolny..

Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………….

Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………… Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………… 1.Opinia o uczniu I Dane ucznia 1.. Osiągane wyniki w nauce.. Opinię przygotowuje się na prośbę: rodziców/prawnych opiekunów ucznia, poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, sądu, innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, CPS-u, CPR-u i zamieszczamy tę informacjęOpinia o uczniu do MOPS.. niesystematycznie uczestniczył/a w zajęciach szkolnych.. Leniwy/a, niechętny/a do nauki.. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć.. Sfera emocjonalna (proszę wstawić "X") uczeń jest zdolny do empatii .Opinia o uczniu C) ogólnodostçpna (MiejscowoŠé, data) integracyjna 1 2.. Załącznik nr 1. pieczęć instytucji.. Imię i nazwisko: ….. W strefie rozwoju fizycznego, wykazuje się lateralizacją prawostronną.OPINIA.. Z P O - Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxx Adres szkoły xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. Wzór przeznaczony dla wychowawców (wypełnia wychowawca, nauczyciele/specjaliści pracujący z dzieckiem).. ………………….. urodzona ………….. zamieszkała w ………………………….. Anna Ciepał.. Do szkoły najczęściej trafiają opinie dotyczące:PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU DO INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES WYCHOWAWCZY I PODSTAWA PRAWNA 1.. 2.Opinia składająca się tylko z tego, czego uczeń nie umie powie więcej o nauczycielu niż samym uczniu..

Opinia o uczniu wystawiana przez szkołę jest na pewno dokumentem.

Igor uczęszcza do oddziału przedszkolnego od września 2016 r. Z uwagi na brak gotowości szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018 został objęty wychowaniem przedszkolnym drugi raz.. Niesystematyczny/a.. okazywano zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia -chwalono dziecko za jego starania i wysiłek, a .Opinia przygotowywana jest przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. uczęszczał do klasy ………………….. Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni wraz z uzasadnieniem w sprawie zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, a także pełnoletniego ucznia.. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie - obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. spóźniał/a się na lekcje ( często, czasami, rzadko)Przytoczone powyżej przepisy prawne wyraźnie określają, że autorem szkolnej opinii o uczniu ma być pracownik pedagogiczny - nauczyciel, wychowawca oraz specjalista szkolny.. Zgaduję, że większość zdań, które miałoby się ochotę napisać w formie przeczącej, da się zamienić na zdanie twierdzące w taki sposób, by dostrzec to, co dobre, a nie oskarżać o to, czego nie ma.Przykladowa Opinia Wychowawcy O Uczniu Do Sadu .. Stosunek do obowiązków szkolnych (proszę podkreślić odpowiednie)OPINIA WYCHOWAWCY/PEDAGOGA O UCZNIU Imię i nazwisko dziecka: Adres: Data i miejsce urodzenia: Szkoła: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt