Opisz w zeszycie konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa

Pobierz

Jest to jeden z głównych problemów gospodarczo-społecznych.. Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, iż coraz mniej osób będzie pracowało na przyszłe świadczenia (np. renty, emerytury ).I dodaje, że problemy z systemem emerytalnym nie są jedynymi wynikającymi ze starzenia się polskiego społeczeństwa.. UWAGA!. Najnowszy numer "Forbesa" już w sprzedaży Fot.: Forbes.plRok LXI — zeszyt 1 — 1999 I.. • Implementacja polityki aktywnego starzenia się - działań mających na Polub to zadanie .Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna Wprowadzenie Zjawisko starzenia się ludności jest współczesnym procesem demograficznym, o niespotykanej wcześniej skali i natężeniu, obejmującym społeczeństwa Europy i innych wysoko rozwiniętych krajów świata [Kurek 2008, s. 7].Starzenie się społeczeństwa to najważniejszy i najtrudniejszy problem o charakterze społeczno-ekonomicznym współczesnej Polski, będący konsekwencją nieodpowiedniej realizacji i zaniechań w polityce ludnościowej.. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB.. W związku ze starzeniem się społeczeństwa wzrośnie zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów.Synak B. (2002), Problematyka badawcza i charakterystyka badań, [w:] B. Synak (red.), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk..

W przeliczeniu na 1000Napisz w zeszycie, jakie konsekwencje starzenia się... 1 Zadanie.

Według najnowszej prognozy de- I mograficznej Głównego Urzędu Statystycznego (2003 r.) opracowanej na lata 2003-2030 I liczba ludności Polski ma się zmniejszyć z 38,3 min w 2000 roku do 35,7 min w 2030 roku I (tj. o 6,7% stanu początkowego).- Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi.. Zadbanie o kondycje zdrowotną, fizyczną, sposób odżywiania się wśród ludzi starszych, uświadamianie ich znacznie pomoże funkcjonować naszym społecznościom gdyż ich wydajność będzie .Zaprezentowano również wyniki najnowszej prognozy demograficznej na lata 2014-2050 dotyczące zamian w populacji osób w wieku 65 lat i więcej oraz konsekwencje starzenia się ludności Polski w kontekście rozmiarów populacji w wieku uprawniającym do emerytury.odpowiedział (a) 31.05.2009 o 17:53. przyczyny : obniżająca się stopa urodzeń, a także systematyczny wzrost liczby osób w wieku starszym skutki: wzrost wydatków państwa na cele zdrowotne, socjalne, na emerytury i zapewnienie jego obywatelom godnej starości :P.Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje - perspektywa socjologiczna Wprowadzenie Zjawisko starzenia się ludności jest współczesnym procesem demograficznym, o .Jedną głównych przyczyn starzenia się społeczeństwa w Polsce jest brak pracy i na tym wątku bym się skupił..

Starzenie się społeczeństwa stawia wiele wyzwań przed polityką społeczną państw.

Sytuacja Demograficzna Polski.O starzeniu się społeczeństwa i kryzysie demograficznym dyskutuje się w Polsce już od paru lat, a jedną z ważnych przesłanek stanowią prognozy ludnościowe GUS.Konsekwencje zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa są wielorakie, od wpływu na szkolnictwo, przez bilansowanie się systemu emerytalnego, po proporcje opieki nad osobami najmłodszymi i najstarszymi (zarówno w .Wśród przyczyn starzenia się społeczeństwa polskiego wymienia się:- wydłużanie się przeciętnego trwania życia - w 2010 r.: 73,3 lat - mężczyźni i 80,6 lat - kobiety, w 2030 r. - według prognozy GUS: 77,6 lat - mężczyźni i 83,3 lat kobiety), - wzrastający średni wiek urodzenia pierwszego dzieckaSTRUKTURA LUDNOŚCI - procentowy udział poszczególnych grup ludności w ogólnej liczbie ludności danego obszaru, zwykle kraju.. Wystarczy, że weźmiemy pod uwagę horyzont czasowy przyjęty w polskiej prognozie ludnościowej z 2008 r., czyli rok 20355.. W Europie prognozuje się ponad 70 milionowy przyrost ludności w wieku 60 lat i więcej w okresie 1995 - 2050.. Oglądasz stare wydanie książki.. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. ARTYKUŁY LUCYNA FRĄCKIEWICZ STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI POLSKI I JEGO KONSEKWENCJE Proces starzenia się ludności występuje we wszystkich krajach europej­ skich..

Geografia - szkoła podstawowa × Na podstawie dostępnych źródeł opisz konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa.

Najczęściej oblicza się strukturę ludności: wiekową (piramida wieku), narodowościową, wyznaniową, zawodową, a także określa się procent mieszkańców wsi i miast, zwykle z odrębnym wyróżnieniem miast dużych i małych.międzypokoleniowych w społeczeństwie i w rodzinie.. • Skoordynowanie spójnych działań podejmowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na poziomie centralnym oraz na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.. R4RyNQv9sF7eC 1.1 A. Rajkiewicz, Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa [w:] Polska w obliczu starzenia się społe-czeństwa.. Dotyczy to min.. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa..

Nowy Jork - 74 stopni 2020-12-11 12:45:17Prognozy demograficzne wskazują na ciągłe starzenie się polskiego społeczeństwa.

Państw w postsocjalistycznej wschodniej i centralnej Europie.Ważnym elementem radzenia sobie z ekonomicznymi konsekwencjami starzenia się społeczeństwa jest zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej wśród .Społeczne skutki procesu starzenia się to nie tylko problem rosnących kosztów zabezpieczenia społecznego, lecz również opieki zdrowotnej oraz tzw. opieki długoterminowej (pielęgnacja).. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi .W wielu tamtejszych regionach znacznie przewyższają one wartość średnią dla Polski, np. w województwie śląskim są to 372 osoby/km Indeks górny 2 2, .. zgony, starzenie się społeczeństwa.. Paryż - 2 stopnie E 2.. Szczególnie dotyczy to krajów dobrze rozwijających się w ostatnich latach.. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa Polski, które mogą dotknąć moje pokolenie to na przykład: Na podstawie dostępnych źródeł opisz konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa.. 2 Zadanie.. WedługPrzyczyny etapy następstwa, (w:) Lange M., Rynek pracy w obliczu starzenia się mieszkańców Polski , Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.. Starzenie się ludności jest zwykle w debatach publicznych opisane jako zagrożenie lub obciążenie dla społeczeństwa, jednak to sami starsi ludzie czę- .. 9 Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2014.Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w podanych miastach, jeśli w Krakowie - leżącym na 20 stopniu długości geograficznej wschodniej (20 stopni E) - jest godz. 12.00.. - To także znaczący wzrost kosztów dla systemu opieki zdrowotnej, którego kondycja już teraz jest napięta - zauważa.. Moskwa - 38 stopni E 3.. Przybywa emerytów i zmniejsza się liczba osób w wieku.Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Artur .4 przygotowanie się na konsekwencje procesu starzenia się (np. poprzez rozwinięcie systemu 5 ubezpieczeń społecznych, przyjęcie rozwiązań wydłużających możliwości zatrudnienia osób 6 po 60. roku życia) 7 , o tyle kraje mniej zaawansowane społeczno-ekonomicznie, w tym Polska,konsekwencji dla polskiej gospodarki wymaga podjęcia reform systemowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt