Sprawozdanie z realizacji zadań opiekuna stażu

Pobierz

Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSprawozdaniu z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Umieszczam moje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety i nauczyciela WDZ.. Forma realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.Rola i zadania opiekuna stażu - nauczyciel stażysta - nauczyciel kontraktowy - Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego Nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.Tabelaryczne sprawozdanie Zadania z planu rozwoju zawodowego Lp.. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. Wymaganie z par.6 ust.2 Zadanie Poziom/sposób realizacji, terminy Ocena efektywności Harmonogram przebiegu stażu jest dokumentem określającym zadania realizowane zarówno przez nauczyciela, jak i opiekuna stażu, a także informującym o uzyskiwanych efektach działań, wynikających z realizacji zadań zawartych w planie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty awansującego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe .5..

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Monika AndrulewiczSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 1.DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE- opiekun koła teatralnego (2009/10) i koła języka polskiego (2009/2010, 2010/11, 2011/2012); koordynator ds. bezpieczeństwa, opieka nad sprzętem muzycznym, oprawa muzyczna podczas wszystkich uroczystości szkolnych.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z5.. Spotkania z opiekunem stażu, rozmowy, analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy.. § 7 ust.. Realizować i systematyczne dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego..

5.zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU.. 2 dotyczących umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych .. Zadania organizacyjne 1.. Jestem nauczycielem religii w Gimnazjum im.. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Do zadań opiekuna stażu należą:napisanie sprawozdania z realizacji zadań za okres stażu; W ramach realizacji zadań wynikających z § 7 ust.. Raz w miesiącu.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie za okres od 1.09.2013r.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. wychowawca świetlicy [nauczyciel stażysta] Opiekun stażu: mgr Elżbieta Wesułek..

Opracować sprawozdanie z realizacji planu.

Wymaganie z par.6 ust.2 Zadanie Poziom/sposób realizacji, terminy Ocena efektywności Zadania podjęte w okresie stażu poza planem rozwoju zawodowego Kierunki dalszego rozwoju: Lp.. Po każdych zajęciach dokonywałam ich analizy - najpierw samodzielnie, a następnie z osobą hospitującą - w celu wychwycenia niedoskonałości, ulepszenia metod i form pracy oraz poprawienia jakości wykonywanych przeze mnie zadań i obowiązków.Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że zabiegałam o dobro dzieci, a nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa.. Projekt oceny dorobku zawodowego Spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, zdobytych doświadczeń, rozwiązywaniu trudności, itp. Dziennik spotkań.. Rozpoczynając swój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmujący okres od 1 września 2016 do 31 maja 2019 roku .W I semestrze przeprowadziłam pięć zajęć w obecności opiekuna stażu.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie.. Notatki z hospitacji i arkusze obserwacji.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego katechety.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU Opiekun stażu powinien: 1.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Zmiana prezentacji.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Poznanie środowiska dzieci i ich .w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Z dniem xxx.. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.SPRAWOZDANIE.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu.. Prowadzenie lekcji przed opiekunem stażu i omawianie prowadzonych zajęć.. ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.. 4.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. 2011 r. - 31.05.2012 r.Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego.. Notatki, dziennik refleksyjnego praktyka itp. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego .. ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy, - poznanie zadań opiekuna stażu i zdobycie nowych umiejętności jako opiekun stażu .. - realizacja zadań .uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Czas trwania stażu: 01.09. pedagoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze .Zadania opiekuna stażu wynikające z prawa Zadaniem opiekuna stażujest udzielanie nauczycielowi pomocy, .. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.. 2, pkt.. Poznanie procedury awansu zawodowego.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji tego planu.. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.. J I. Kraszewskiego w Milanowie.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie pierwszego roku mojego stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Poprawnie opracowałam i złożyłam w wyznaczonym terminie plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 2.. Prowadzić zajęcia dwa razy w semestrze w obecności opiekuna stażu.. Zapoznać n-la z procedurą uzyskania awansu zawodowego.. Opracować sprawozdanie z realizacji planu.. Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.. mgr Natalia Kwiatkowska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt