Sprawozdanie roczne o masie opakowań

Pobierz

Sprawozdanie o masach opakowań i produktów wprowadzonych do obrotu to najważniejszy obowiązek wprowadzającego.Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust.. Termin złożenia sprawozdań upływa 31 marca.Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. z 2018 r., poz. 2310)Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy trzeba złożyć do 31 marca marszałkowi województwa.. Dział V - Informacja o masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi.. 1, zawiera: 1) dane identyfikujące podmiot, o którym mowa w ust.. Adresatem sprawozdania jest marszałek województwa.przekazanie organizacji odzysku obowiązku sprawozdawczości (sprawozdanie roczne o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań) i odpowiedzialności przed urzędem marszałkowskim w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu przejęcie ustawowego obowiązku edukacji ekologicznej oraz:Na lata 2015-2016 wprowadzono jednak jeden wspólny formularz dla wszystkich uczestników systemu gospodarki opakowaniowej tj.: "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016".. 15 marca: Podmioty, które m.in.: importują, eksportują, produkują opakowania lub wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek..

Sprawozdanie roczne.

Adresat: Marszałek Województwa Numer identyfikacyjny REGON.. Wzory wykazów, służących do przedstawiania informacji o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań są określane w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska.. Sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.Termin złożenia sprawozdania Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca roku kolejnego po roku którego dotyczy sprawozdanie.[Art.. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.. składane jest w 2022 r. Sprawozdanie BDO za 2021 r. składane jest w 2022r.. 2016 poz. 182).Sprawozdania należy składać w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.. maksymalnej sumy4) Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy , z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni złożyćRoczne sprawozdania z gospodarki odpadami..

Masa wytworzonych opakowań.

Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.. opakowanie.. 2016 poz. 182), Wersja edytowalna dokumentu.Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają: 1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 2)Zasadniczo roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach należy złożyć do 15 marca.. Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Urząd marszałkowskiZ kolei producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz eksporterzy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i produktów w opakowaniach są zobowiązani do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę .Opakowania..

o masie wytworzonych.

W pozycjach tych nie uwzględnia się opakowań, o których mowa w art. 6 ust.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. Dodanie nowego sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK 4.2.Sprawozdanie o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.. Niemniej jednak, sprawozdanie za 2019 r. składa się wyjątkowo w terminie do 11 września 2020 r. Co istotne, roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami składa się za pośrednictwem BDO.Prezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U.. Nie musi jednak nic płacić, jeśli kwota ta nie przekracza 50 zł.Opłatę wylicza się wówczas na podstawie wartości podobnych opakowań dostępnych na polskim rynku, które odpowiadają, pod względem wymiarów, masy oraz zastosowania, wprowadzanym przez Ciebie opakowaniom..

opakowań.

Sprawozdanie to ma być rozwiązaniem przejściowym do momentu utworzenia tzw.Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).Sprawozdania opak należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy do 31 marca każdego roku, za rok miniony.. Opakowania i produkty w opakowaniach.. Oznacza to, że firmy mają coraz mniej czasu na rozliczenie się z opakowań i reklamówek.. 1: a) numer rejestrowy, b) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, c) numer identyfikacji podatkowej (NiP), o ile został nadany, d) numer REGON, o ile został nadany; 2) w przypadku podmiotu, o .Opis: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.. 22 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn.. Druki, obowiązujące w kolejnych latach:- -opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych obowiązujące od 2019 roku sprawozdawczego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U.. Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami za 2011 r. Do 15 marca trzeba złożyć zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i .. dotyczących.. zm.)] Częstotliwość i data składania sprawozdań OPAK 1, OPAK 2 i OPAK 3 Sprawozdania OPAK 1, OPAK 2 oraz OPAK 3 składa się do Urzędu Marszałkowskiego raz w roku.. jednostki sprawozdawczej: Telefon/fax: E-mail: Rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane.. Tematem godnym uwagi są opakowania, które firma wprowadza na rynek wraz ze swoimi produktami i szereg obowiązków przedsiębiorcy związanych z BDO.. Często temat opakowań umyka małym i średnim przedsiębiorstwom a jednak ich działalność ma wpływ na środowisko.Sprawozdanie.. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.3.6.. Informacja o przestrzeganiu ograniczeń.. Sprawozdanie o masy wytworzonych opakowań: dotyczy producenta opakowań.Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U.. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 4.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt