Sprawozdanie dyrektora szkoły za i półrocze

Pobierz

na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3.. Pobierz.. Ważnym aspektem podsumowania pracy za pierwsze półrocze jest ocena podejmowanych przez szkołę oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych i działań .sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 .doc>> .pdf>> Statut szkoły - zmiany 30 listopada 2017 ; Karta oceny zachowania ucznia - poprawki sierpień 2019 NOWE; Szkolny program wychowawczo-profilaktycznySprawozdanie finansowe za rok 2020.. W przedstawionym dokumencie ujęto takie elementy jak:SPRAWOZDANIE .. Analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej pod kątem klasyfikacji za I półrocze 2.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM.. (stan na 30 czerwca 2017 r.): a) liczba uczniów: 211. b) liczba oddziałów: 12.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.Sprawozdania - 2 półrocze 2018/2019.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigżyze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkoły.. Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy dokonać podsumowania działań realizowanych w ramach nadzoru pedagogicznego..

1.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.

Oznacza to, że wybór pozostawiony został autonomicznej decyzji dyrektora.. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.. Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019.Sprawozdanie zespołu przedmiotowego za I półrocze roku szkolnego 2020/2021; Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego; Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji; Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; PAKIET: Styczeń 2021Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - "Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły".. zm.)Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - przykładowy wzór.. Samorządowych szkół i placówek oświatowych.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Zgodnie z art. 40 ust.7 ustawy o systemie oświaty "Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.".

sprawozdanie_z_nadzoru_za_1sem_2016_2017.pdf.

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.. Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Wnioski w sprawie dopuszczenia przez dyrektora szkoły do użytku w szkolePrzekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10.. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 .. Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Tylko nielicznym nauczycielomPoniżej przedstawiono schemat sprawozdania dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz z działalności szkoły za I półrocze roku szkolnego.. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Szczegóły.. Bilans jednostki sporządzony na dz. 31.12.2020 r. Data publikacji: 7 maja 2021 Dział: Zespoły SzkółINTERPRETACJA PRAWNA.. podsumowanie_pracy_szkoly_za_rok_szk_2015_2016.pdf.. Pobierz.. Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego p. o. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH ..

Informacja o pracy szkoły.

Przypominam Państwu o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku: "Zbiorcze zestawienie zadań za I półrocze 2019 roku wg rozdziałów i kategorii zadań".Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za I półrocze - pobierz przykład sprawozdania Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020Archiwalny Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014 W kończącym się roku szkolnym nadzór pedagogiczny był sprawowany według zmienionych przepisów rozporządzenia o nadzorze, które uelastyczniły proces nadzoru, tak by uwaga dyrektora skupiała się na tych zagadnieniach, które są istotne w danej placówce.Obliczoną frekwencję za I półrocze, II półrocze Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodny z ustaleniami rady pedagogicznej Zawartość innych informacji zgodna z ustaleniami rady pedagogicznej, np. czy dziennik zawiera ramowy rozkład dnia, realizowane programy wychowania przedszkolnego, ważne informacje o dzieciach, organizowanych wycieczkach, ważnych wydarzeniach z życia grupy, np. uroczystościSprawozdanie z działalności SU w I semestrzesr..

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze.

-wersja skrócona-.. Szczegóły.Zobacz jak powinno wyglądać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, jakie zadania związane z nadzorem pedagogicznym w szkole ma dyrektor .. Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.. 29 września 2016 r. Wybory zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego programu "Samorządy mają głos" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.49,90 zł.. Tworząc tzw. sprawozdanie, dokonuje się pewnej strukturyzacji.Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020.. Nowe okoliczności pracy zdalnej nie zwolniły nauczycieli z obowiązku realizacji żadnego ze swych zadań, wymuszając jednocześnie wprowadzenie wielu .Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 7 nauczyciel oraz innowacji.. Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.. Ewaluacja wewnętrzna.. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu.. Przypominam Państwu o obowiązku sporządzenia sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku: "Zbiorcze zestawienie zadań za I półrocze 2020 roku wg rozdziałów i kategorii zadań".Samorządowych szkół i placówek oświatowych.. Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO .. Sprawozdanie wychowawcy.. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dn. 31.03.2021 r. przez Główną Księgową i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły: Arkadiusza Maślankę.. W Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych wszyscy nauczyciele złożyli we wrześniu wnioski do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego.Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze - co musi zawierać .. Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Dyrektorzy.. 2019 Godz.15.00 Nauczyciele, dyrektor 4.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.EK-06.42.2020.AP.. Sprawozdanie za I półrocze roku szkolnego powinno zostać wzbogacone o .SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY ZE SPRAWOWANEGO NADZORU.. Dyrektor.. Informacje ogólne o szkole.. Dyrektor.. Data publikacji: 10 lipca 2018 r. Poleć znajomemu.. Ponadto w rozwoju własnym nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem szkoły uznali, że istnieje potrzeba doskonalenia się w zakresie pedagogiki specjalnej.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół w Bukowsku.. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016.. Sprawdź ».. Opracowanie tej części .Sprawozdanie DyrektoraSzkoły Podstawowej im.. Sprawy różne 11.XII..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt